Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Tarihçe

Tarihçe

Kırşehir, İç Anadolu Bölgesi’nde, Kızılırmak nehri havzası içinde kurulmuştur. Şehir
çevresinin verimli toprakları, nehrin sağladığı imkânlar ve buradan geçen ticaret
yolları, şehri her dönemde önemli kılmıştır.
Bilinen 5.000 yıllık tarihî bir geçmişe sahip olan Kırşehir, Hititler döneminde Akua
Saravena (Su Şehri), Persler döneminde Katpatukya (Kapadokya-Güzel Atlar Ülkesi),
Roma döneminde Makissos, Bizans döneminde Justinianapolis ve Anadolu Selçuklu
döneminde Gülşehri adını almıştır.
Kırşehir, tarihte yeniden canlanışını, Anadolu Selçuklularına borçludur. Özellikle XI.
yüzyıldan sonra Kırşehir’in ilim ve güzel sanatlar dalında büyük bir ağırlığı olduğu
gözlenmiştir. 1243’de yapılan Kösedağ Savaşı’ndan sonra Moğollar, Anadolu’ya hakim
olmuştur. Bu dönemde Kırşehir’e Vali olarak atanan Cacaoğlu Nureddin, Moğollara
karşı barışçı bir siyaset güderek Kırşehir’i bayındır bir duruma getirmiştir.
Bu dönemde Kırşehir, Türk Kültür Merkezlerinin en önemlilerinden biri hâline gelmiş
olup, Türk dilinin öncüsü Aşıkpaşa, Gökbilim Medresesinin kurucusu Cacabey, Ahilik
teşkilatının kurucusu Ahi Evran-ı Veli, Süleyman Türkmani, Ahmedi Gülşehri, Hacı
Bektaş-ı Veli gibi Türk-İslam şair, düşünür ve mutasavvıflarını yetiştirmiştir. Taptuk
Emre ve Yunus Emre’nin de Kırşehir ve çevresinde yaşadığı gözönüne alınırsa, bu
gönül erenlerinin Moğol İstilasına karşı koyarak Türklüğün Anadolu’ya yerleşmesini
sağladıklarını görmekteyiz. Daha sonra Kırşehir, çeşitli beyliklerin egemenliği altında
sık sık el değiştirmiştir. Son olarak Kırşehir, II. Murat zamanında tam ve kesin olarak
Osmanlılar yönetimine girmiştir.
Kırşehir, XIX. yüzyılın ortalarında önemini yitirmiş, yollar üzerinde küçük bir durak yeri
olmuştur. Konya eyaletine bağlı bir sancak olan Kırşehir, XIX. yüzyılın ikinci yarısında
önce Konya vilayeti Niğde Sancağı’na bağlı bir kaza, sonra da Ankara vilayetine bağlı
bir sancak durumuna getirilmiştir.
Millî Mücadelede, devletimizin kurucusu ATATÜRK’e 5 gün ev sahipliği yapan
Kırşehirliler, Kurtuluş Savaşı’nda da kendisine düşen görevi yapmış, 210 şehit ve 87
gazi ile bunu kanıtlamıştır.
1924’de il olan Kırşehir, 1954 yılında ilçe yapılarak Nevşehir iline bağlanmış, 1957’de
yeniden il olmuştur. Hâlen 6 ilçesi, 225.562 nüfusu ile her gün daha da gelişen Kırşehir,

geleceğin kültür, turizm ve sanayi merkezi olmaya aday bir kent konumundadır.