Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

“AHİ EVRAN-I VELİ” KONULU KLASİK TÜRK MÜZİĞİ BESTE YARIŞMASI

KIRŞEHİR VALİLİĞİ

İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ VE KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ ANADOLU TÜRK MÜZİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ “AHİ EVRAN-I VELİ” KONULU KLASİK TÜRK MÜZİĞİ BESTE YARIŞMASI

                         BİRİNCİ BÖLÜM

KONU;

 

“Ahi Evran-ı Veli”temalı Klasik Türk Müziği beste yarışması

AMAÇ;

 1. Ahilik Teşkilatının kurucusu “Ahi Evran-ı Veli”hazretlerini ve onun evrensel düşüncelerini şiir ve müzik yoluyla duyurmak,
 2. Bestecileri nitelikli eserler vermeye teşvik etmek,
 3. Yeni bestecilerin yetişmesini sağlamaktır.

  YARIŞMAYA KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR;

  • 1-Yarışmaya T.C. ve K.K.T.C. Vatandaşı olan bütün besteciler katılabilir.
  • 2-Seçici Kurul Üyeleri, yarışma konuları ile ilgili Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yönetici kadrolarda bulunan veya yarışmalarda görev alan personel ile bunların birinci derecede kan ve sıhri hısımları yarışmalara katılamazlar. Bu kişiler, yarışmaya katılan eserlere hiçbir şekilde katkıda bulunamazlar.
  • 3-Bir kişi en fazla üç beste ile yarışmaya katılabilir.
  • 4-Birden fazla kişinin ortak eserle yarışmaya katılması mümkündür.

   İKİNCİ BÖLÜM

  YARIŞMAYA KATILACAK ESERLERDE ARANACAK NİTELİKLER;

  Yarışmaya gönderilecek eserler:

  • 1-Türkiye’nin müzik kültürü mirasıileirtibatkurarakbumirasıgeleceğetaşıyacakbirözelliksergilemelidir. “Ahi Evran-ı Veli”temalı olmalıdır. Türk Müziği Şarkı, İlâhî ya da Türkü formunda, sözlü eser niteliğinde olmalıdır.
  • 2-Eserlerin süresi 5 dakikayı geçmemelidir.
  • 3-Kompozisyon yönünden, söz, ezgi, ritim bütünlüğü taşımalıdır.
  • 4-Ezgi ile söz arasında uygunluk bulunmalıdır. Eserlerde Türkçe dili kurallarına uygun biçimde kullanılmalı ve doğru prozodi ile söylenecek biçimde yazılmış olmalıdır.
  • 5-Eserlerin sözleri,insan onuruna aykırı olmamalı,siyasal içeri taşımamalı,ulusa lbirliği ve ülke bütünlüğünü bozucu, moral yıkıcı, sanat değerinden yoksun olmamalıdır.
  • 6-Yarışmaya gönderilen eserler daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış, hiçbir kurum veyakuruluşakaydettirilmemiş,video,cd,dvdmp3vb.hiçbirüründeyeralmamışve özel / resmi hiçbir radyo ve tv de yayın kuruluşunda daha önce yayınlanmamış olmalıdır.
  • 7-Eserlerin yerel veya yabancı bilinen eserlerle bariz benzerlikleribulunmamalıdır.
  • 8-Yarışmayagönderileneserleryarışmasonuçlanıpödülkazananlarbelliolmadanönce hiçbir yerdeyayınlanamaz.

Not: Daha önce Kültür ve Turizm Bakanlığı, TRT, vb. kurumlar tarafından açılan yarışmalara ve/veya denetlemek üzere repertuar kurullarına gönderildiği tespit edilen eserler, hangi aşamada olursa olsun yarışma dışı bırakılırlar.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ESER TESLİMİ

 

 1. Yarışmaya her besteci, en fazla 3’er eserlekatılabilir.
 1. Eserlerin notaları bilgisayar nota yazım programı ile yazılmış olup 6’şar nüsha halindeolmalıdır
 1. Esere ait sözler açık anlaşılır olmalıdır.
 1. Nota yazısı ve usul bölümleri, Arel- Ezgi Uz dilek sistemine uygunolmalıdır.
 1. Kural dışı durumlarda, özel işaret ve açıklama notları eklenmeli, icra, hız ve ifade nüansları işaretlerlegösterilmelidir.
 2. Eserin bütün güftesi nota üzerinde gösterilmiş olmalı, gerekirse prozodi açısından farklılık gösteren bölümler, eserin altına ayrıcayazılmalıdır.
 3. Eserin kaydını içeren bir CD de diğer evraklarla beraber iletilmelidir. Söz konusu kaydın bilgisayar desteği ile de yapılmasımümkündür.
 4. Besteciler her eser için en az 5 harften oluşan ayrı bir rumuz kullanmalıdır.
 5. Eserlerin güfteleri 3 nüsha halinde bilgisayar yardımı ile A4 dosya kağıdına yazılmalı, üzerinde yalnız o eser için seçilen rumuzbulunmalıdır.
 6. Besteciler her eser için biri küçük “KİMLİK ZARFI”, diğeri büyük “EVRAK ZARFI” olmak üzere, 2 adet zarfı, KIRŞEHİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM ETMELİDİRLER.

 

 1. KİMLİK ZARFI:
  1. Kimlik zarfı üzerine yalnız rumuz yazılacaktır.
  2. Kimlik zarfı içinde;
   • Bestecinin adı,
   • Bestecinin adresi, varsa telefon numarası,
   • Bestecinin bu Yarışma şartnamesi ve yarışma mevzuatının ilgili hükümlerini aynen kabul ettiğini belirten şartname eki belge (EK:1,EK:2 ve EK:3)   imzalı olarak bulundurulmalıdır.
 2. EVRAK ZARFI:
  1. Büyük zarf (Evrak Zarfı) üzerinde rumuz yazılmalı, içinde, nota (6 nüsha), ve kapalı olarak kimlik zarfı bulundurmalıdır.
  2. Besteciler birden fazla eserle yarışmaya katılıyorlarsa, her eser için, istenilen dokümanlar ve zarflar ayrı ayrı düzenlenmelidir. Gönderici ismi ve adresi sadece kargo ya da posta zarfının/poşetinin üzerinde yazılacaktır.
  3. Posta ile müracaatlarda, nota ve/ veya güfte üzerinde ve/ veya zarflarda eser

   sahibinin adı belirtilmişse veya kimlik belirleyecek şekilde bir işaret konmuşsa, söz konusu eser değerlendirmeye alınmadan yarışma dışı tutulacaktır.

  4. Besteciler eserlerini kendileri, bir yakınları veya posta aracılığı ile ‘‘Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Ahievran, 726. Sk. No: 1, 40100 Merkez/ Kırşehir” adresine 27/07/2021 tarihi mesai bitimine kadar ulaştırmalıdırlar.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

ÖDÜLLER

Seçicikurulyapacağıdeğerlendirmesonucundaseçeceği3yarışmacıyabaşarıödülü, verecektir.

Başarı ödülü alan yarışmacılar

BirincilikÖdülü:7500TL

İkincilikÖdülü: 5.000TL

ÜçüncülükÖdülü: 2500.TL

Yarışmadabaşarıödülüalanlarıntespitedilmesi veyarışmasonuçlarının ilanından sonraKırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ATMUAMtarafındanyapılacakfaaliyetlerdebueserlerkullanılacaktır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

SEÇİCİKURUL VE FİNAL

 1. Teslim edilen besteler arasında, ödül alabilecek nitelikteki bestelerin seçimi amacıyla, Ahi Evran Üniversitesi ATMUAMtarafından toplam 5 asil 2 yedek üyeden oluşanSeçici Kurulteşkiledilir.
 2. SeçiciKurul,üyetamsayısıileçalışma yapar.
 3. Seçici Kurul, Yarışmaya gönderilen eserleri inceler ve hakkında karar verir. Eserin değerlendirme dışı tutulması halinde,karar rapora gerekçeliolarakyazılır.
 4. SeçiciKurul,hazırlayacağıraporda,“BaşarıÖdülüneDeğer”eserleribelirtir.
 5. Ödülkazananeserleraçıklandıktansonra,sonuçlarbueserlerinbestecilerineayrıcabildirilir.
 6. SeçiciKurul,Yarışmayakatılaneserleri,ödüledeğerbulupbulmamaktaserbesttir.
 7. Ödülkazananeserlerbasınveyayınorganlarıilekamuoyunaduyurulur.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ALTINCIBÖLÜM

   

  KARŞILIKLI HAKLAR

  • 1-Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ATMUAM eserlerin seslendirilecek yayın, yer ve zamanını tayin etme, kısmenveyatamamenyayınlama yetkisinesahiptir.
  • 2-Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ATMUAM, bu yarışmada elde ettiği tüm eserleri, plak, band, kaset, nota, CD vebenzeri şekilde çoğaltma, yabancı yayın kuruluşlarına, birliklerine, eğitim ve kültürkurumlarınagönderme ve ticaretolarakkullanmahakkınasahiptir.
  • 3-Besteci,yarışmayagönderdiğieserlerini,yarışmasonuçlanmadanöncehiçbiryerdevehiçbir şekilde yayınlayamaz. Yayınladığı veya yayınlattığı taktirde eser yarışma dışıbırakılır.
  • 4-Besteciler; eserin bütünüyle kendine ait olduğunu ve hiçbir şekilde hiçbir eserdenilhamalmadıklarını,eseribugünekadardüzenlenenhiçbiryarışmayagöndermediklerini taahhüt edip, yarışma şartnamesini ve Ek Sözleşme hükümleriniaynen kabul ettiklerini belirten yazılı ve imzalı Ek-1 belgeyi Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nevermekleyükümlüdürler.Aksidurumda,oeseryarışmadışıbırakılıp,ödül verildiyse iptaledilir.

               5-    Yarışmaya katılacak eserlerin   ödüle layık görülmeleri durumunda alınacak ödülün 

Besteci ve söz yazarı arasında taksimi ile ilgili Form 3’ü karşılıklı olarak imzalamaları

Gerekmektedir.


DİĞER HÜKÜMLER

 

 • 1-Değerlendirmesonucundayalnızcaödülalanverepertuaraalınabilirniteliktegörülen eserlere ait kimlik zarfları açılır. Diğer zarf ve dokümanlar talep edildiği takdirde,sonuçlarınaçıklanmasınıtakipedenikiayiçindesahiplerinealındımakbuzukarşılığı iade edilebilir.
 • 2-Beste Yarışması iletişim numarası: 05059127184

 

 

 

 

ÇALIŞMA TAKVİMİ:

Eser Teslim Son Tarihi:27/07/2021

SeçiciKurulToplantısı: 01/08/2021

SonuçlarınAçıklanması:03Ağustos 2021

Ödül Töreni ve Konser: 08 Ağustos 2021

 

BAŞVURU FORMLARI

Başvuru Formu.docx